ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Όροι Συμμετοχής στις Δραστηριότητες :

 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε σε όλες ανεξαιρέτως τις Δραστηριότητες του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής  του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα και στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του, όπως επίσης στις έκτακτες και σε άλλες Δραστηριότητες που τυχόν πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του.

 

Εκκρεμότητες :

Είσαι εγγεγραμμένο μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας (ή άλλου Σωματείου-μέλους της Ε.Ο.Ο.Α.).  Είσαι ταμειακός εντάξει, με τακτοποιημένες τις ετήσιες συνδρομές και τις οφειλές σου.

 

Ευθύνη :

Γνωρίζεις τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχεις. Αναλαμβάνεις ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής σου στη δραστηριότητα, αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει, καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά σου.  Οι συντονιστές έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

 

Δυνατότητα :

Διαθέτεις τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή σου στη δραστηριότητα αυτή και έχεις λάβει υπόψιν σου τις σχετικές, με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Απαιτήσεις :

Παραιτείσαι από κάθε απαίτησή σου, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του συντονιστή της δραστηριότητας, στην οποία συμμετέχεις.

 

Αλλαγές :

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

 

Συντονιστές :

Οι συντονιστές της εξόρμησης έχουν το δικαίωμα να ματαιώσουν την ολοκλήρωση της ανάβασης, εάν κατά την κρίση τους οι τοπικές συνθήκες καιρού-βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης, δικαιούνται να αποκλείσουν άτομο ή άτομα, που κατά την κρίση τους δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κτλ).

 

Ώρες πορείας :

Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για την συγκεκριμένη εποχή.

 

Δήλωση συμμετοχής  :

Η δήλωση συμμετοχής σε πολυήμερη (2 μέρες και άνω) γίνεται αποκλειστικά με την πληρωμή της καθορισμένης προκαταβολής, η οποία καθορίζει την σειρά προτεραιότητας στη λίστα.

 

Ακυρώσεις :

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές με επιστροφή της προκαταβολής, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Μετά το παραπάνω χρονικό όριο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, εκτός εάν υπάρχει λίστα αναμονής και η κενή θέση έχει καλυφθεί.

 

Συγγραφή : Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας