Ε.Ο.Σ. ΧαλκίδαςΧαλκίδα, 11 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ: Αναρριχητικό πεδίο “ΜΑΝΙΚΙΑ”

 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

 

  Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας (Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας) μέσω της παρούσης, ως αρμόδιος φορέας Αναρρίχησης και Δραστηριοτήτων Βουνού στην Εύβοια και που επισήμως αποτελεί θεματοφύλακα των Αξιωμάτων και των Βασικών Αρχών της Διακήρυξης του Τυρόλου και των Βασικών Κανόνων Αναρριχητικής Δεοντολογίας, επιθυμεί να ενημερώσει την ορειβατική και φυσιολατρική κοινότητα πως από την πρώτη στιγμή απέχει συνειδητά από την πρακτική που ακολουθείται για την τουριστική ανάπτυξη του αναρριχητικού πεδίου «Μανίκια» στην Εύβοια.

  Αρχικά, οι λόγοι αποχής συνδέονταν με την καταστρατήγηση των παραπάνω ελληνικών και διεθνών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας.  Πιο συγκεκριμένα, από τις πρώτες μέρες αφαιρέθηκαν καρφιά μέσω σπασίματος του βράχου, αλλάχτηκαν ρελέ και προστέθηκαν ασφάλειες, όπως επίσης μετονομάστηκε η διαδρομή από «Κοτσυφάκι» σε «Δραγονέρα».  Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν και αναδείχθηκαν μέσω επιστολής διαμαρτυρίας που κοινοποιήθηκε στον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας την 1η Απριλίου του 2019 από τον Διονύση Στραβογένη, Έλληνα Οδηγού Βουνού και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Ορειβατών Αθήνας.  Η αντίδραση των ανωτέρω δύο (2) σωματείων ήταν άμεση, όπου με αρωγό την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης αιτήθηκαν επανειλημμένως ακρόαση τόσο από τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, όσο και από αρμόδιους φορείς της ευρύτερης περιοχής (Δασαρχείο, Επιμελητήριο κτλ), χωρίς ανταπόκριση.

  Τα επόμενα χρόνια ακολουθήθηκαν καινοτόμες πρακτικές, όπως η δημιουργία του αναπτυξιακού συλλόγου «Manikia Project» από απλούς πολίτες της περιοχής, που απέκτησαν καταστατικές αρμοδιότητες που μόνο ένας ορειβατικός σύλλογος θα μπορούσε να έχει και να εποπτεύεται από την ελληνική ομοσπονδία.  Επιπλέον, είδαμε την εμπλοκή Γάλλου αναρριχητή και Έλληνα δημοσιογράφου ως εκπροσώπων επικοινωνίας, την χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων ευρώ χωρίς καταγεγραμμένη κατάληξη, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Δημάρχου Κύμης – Αλιβερίου.  Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η άναρχη δημιουργία τουριστικών αναρριχητικών διαδρομών από διάφορους Γάλλους αναρριχητές, που σε αυτούς προστέθηκαν και Έλληνες επώνυμοι αναρριχητές.  Παντελώς απούσα η επίβλεψη και ο απαιτούμενος έλεγχος εργασιών στις αναρριχητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν.

  Φτάνοντας στο σήμερα, προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην ελληνική αναρριχητική κοινότητα η παραδοχή της εμπλοκής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως σημαντικού χορηγού του όλου εγχειρήματος από την αρχή, όπως επίσης η διευκρίνηση πως τα παραπάνω χρήματα δόθηκαν απευθείας στους Γάλλους και Έλληνες εμπλεκόμενους.  Ο Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας τα τελευταία δύο (2) χρόνια μάχεται σε όλα τα επίπεδα για να διατηρήσει ακέραιο το φυσικό περιβάλλον, προσπαθώντας να κρατήσει ενιαία την βιοποικιλότητα εντός δικτύου Natura 2000, αποκρούοντας τις συνεχόμενες αιτήσεις Α.Σ.Π.Η.Ε. και Μ.Υ.Ε..  Ακόμα και ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου φέρεται ως πολέμιος των αιολικών πάρκων, όπου ως εκ θαύματος προέβαλε ως σημαντικό του χορηγό μια εταιρεία που σήμερα αιτείται την εγκατάσταση ανεμογεννητριών ακριβώς πάνω από τις τουριστικές αναρριχητικές διαδρομές των Μανικιών που η ίδια χορηγεί.

  Πολύ μεγάλη εντύπωση επίσης προκάλεσε η επιλογή πραγματοποίησης του Petzl Roctrip εντός αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών.  Προξενείται ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση η πολύ πρόσφατη καταγραφή ενεργής φωλιάς σπιζαετού πάνω σε τουριστική αναρριχητική διαδρομή, ενός είδους που προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και επισύρει καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Σε αντίθεση των παραπάνω, η πολυεθνική εταιρεία Γαλλικών συμφερόντων επαναπαύτηκε στις διαβεβαιώσεις των τοπικών αρμόδιων αρχών για την επιλογή του προορισμού των Μανικιών ως «βαθιά ριζωμένη στην τοπική αναρριχητική κοινότητα».

  Υπάρχουν πολλές ακόμα πρακτικές που εγείρουν εύλογα ερωτήματα και που δεν είναι της παρούσης να επεκταθούμε.  Υποσχόμαστε όμως να επανέλθουμε σε όλα αυτά εν ευθέτω χρόνω.

 

Με τιμή,

Το Διοικητικό ΣυμβούλιοChalkida, 11 May 2022

SUBJECT: Climbing crag “MANIKIA”

 

Dear friends,

 

  The Hellenic Mountaineering Club of Chalcis (H.M.C. of Chalcis) through the present document, as a competent body of Climbing and Mountain Activities in Evia island of Greece – and being officially the custodian of the Axioms and Basic Principles of the Tyrol Declaration and the Greek Basic Rules of Climbing Ethics consciously distances itself from the practices followed since the beginning of the tourist development of the climbing crag “Manikia” in Evia.

  Initially, the reasons for abstention were related to the violation or circumvention of the above Greek and international rules of ethics and code of conduct.  More specifically, since the first days of development, pittons were removed by breaking the rock, anchors were changed and bolts were added, as well as one of the routes was illegitimately renamed from “Kotsyfaki” to “Dragonera”. All of the above were ascertained and highlighted through a letter of complaint that was sent to the H.M.C. of Chalcis on April 1, 2019 by Dionysis Stravogenis, a Greek Mountain Guide and member of the Hellenic Mountaineers Club of Athens. The reaction of the above two (2) clubs was immediate, where with the help of the Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing they were repeatedly asked to be heard by the Municipality of Kymi – Aliveri, as well as by other commanding bodies of the wider area (Forest Office, Chamber etc), without any result.

  In the following years, innovative practices were implemented, such as the creation of the Development Club “Manikia Project” by ordinary citizens of the area, who acquired statutory responsibilities that only a mountaineering club could have, in order to be legitimately supervised by the Greek federation. In addition, we saw the involvement of a French climber and a Greek journalist as representatives of communication, the financing of tens of thousands of euros without a recorded end of line, under the watchful eye of the Mayor of Kymi – Aliveri. At the same time, the anarchic, ungoverned development of tourist climbing routes by various French climbers continued, to which Greek high profile climbers were added. There was a complete absence of supervision and required control of the operations and implementation of environmental practices in the development of the climbing routes.

  Reaching today, the acknowledgment of the involvement of TERNA ENERGY as an important sponsor of the whole project from the beginning, as well as the clarification that the above money was given directly to the French and Greek people involved, caused a huge sensation and frustration in the Greek climbing community. For the last two (2) years, H.M.C. of Chalcis has been fighting at all levels to maintain the natural environment intact, trying to preserve the biodiversity within the Natura 2000 network, trying to reject the continuous and countless applications of wind energy projects and small hydroelectric installations. Even the Municipality of Kymi – Aliveri is said to be an opponent of wind farms, where it miraculously claimed as its important sponsor a company that today requests the installation of wind turbines just above the tourist climbing routes of Manikia that itself sponsors.

  The choice of carrying out the Petzl Roctrip during the breeding season of protected, endangered birds also made a bad impression. Even more impressive is the very recent recording of an active nesting of Bonelli’s eagle on a tourist climbing route in Manikia, a species that is protected by Greek, European and international law and that its inadequate protection draws complaints to the commanding authorities. Contrary to the above, the multinational company of French interests rested on the assurances of the local commanding authorities for the choice of the destination of Manikia as “deeply rooted in the local climbing community”.

  There are many more practices that raise reasonable questions, that there is no need to expand at the moment. But we promise to get back to all of this in a timely manner.

 

Respectfully,

The Board of DirectorsChalkida, 11 mai 2022

SUJET : Champ d’escalade “MANIKIA”

 

Chères amies et amis,

 

  L’Association Hellénique d’Alpinistes (AHA) de Chalkida, à travers ce document, en tant qu’organisme compétent pour l’alpinisme et les activités de montagne en Eubée et qui est officiellement le gardien des valeurs et des principes de base de la Déclaration du Tyrol et des règles de base de l’éthique de l’alpinisme, souhaite informer la communauté d’alpinistes et des amoureux et amoureuses de la nature que, dès le premier instant, elle s’est consciemment abstenue de la pratique suivie pour le développement touristique du terrain d’escalade “Manikia” à Eubée.

  Initialement, les raisons de l’abstention étaient liées à la violation des règles d’éthique et de déontologie grecques et internationales susmentionnées.  Plus précisément, dès les premiers jours, le retrait des clous a abîmé la roche, les relais ont été changés et des fusibles ont été ajoutés, alors que l’itinéraire a été renommé “Kotsifaki” à la place de “Dragonera”.  Les éléments ci-dessus ont été découverts et mis en évidence par une lettre de protestation qui a été communiquée au AHA de Chalkida le 1er avril 2019 par Dionysis Stravogenis, un guide de montagne grec et membre de l’Association des alpinistes grecs et grecques d’Athènes.  La réaction des deux (2) associations susmentionnées a été immédiate. Avec l’aide de la Fédération grecque d’alpinisme et d’escalade, elles ont demandé à plusieurs reprises une audience à la fois à la municipalité de Kymi – Aliveri et à d’autres parties prenantes de la région au sens large (Office des Forêts, Chambre, etc.), sans réponse.

  Les années suivantes ont été marquées par des pratiques innovantes, comme la création de l’association de développement “Projet Manikia” par de simples citoyens et citoyennes de la région, qui ont acquis des pouvoirs statutaires que seul un club d’alpinisme peut avoir, avec la supervision de la fédération grecque.  De plus, nous avons constaté l’implication d’un alpiniste français et d’un journaliste grec en tant que représentants de la communication, le financement de dizaines de milliers d’euros sans résultats probants, sous l’œil attentif du maire de Kymi – Aliveri.  Dans le même temps, la création anarchique de voies d’escalade touristiques par divers grimpeurs français se poursuit, auxquels se sont joint des grimpeurs grecs.  L’absence totale de supervision et de contrôle, pourtant requis, des travaux d’aménagement mises en œuvre pour les pratiques d’escalades et la préservation de l’environnement est frappante.

Aujourd’hui, la communauté grecque d’alpinisme est choquée par l’implication de TERNA ENERGY en tant que sponsor majeur de l’ensemble du projet d’aménagement, tout comme elle est choquée d’avoir appris que l’argent susmentionné a été directement octroyé aux français et grecs impliqués. L’AHA de Chalkida se bat à tous les niveaux depuis deux (2) ans pour préserver le milieu naturel, la biodiversité du réseau Natura 2000, en refoulant les demandes continues de l’industrie éolienne et hydroélectrique. Même la municipalité de Kymi-de Aliveri, qui serait opposée aux parcs éoliens, a miraculeusement présenté comme un sponsor important une entreprise qui demande actuellement l’installation d’éoliennes juste au-dessus des voies d’escalade touristiques de Manikia, qu’elle sponsorise.

  Le choix d’effectuer le “Petzl Roctrip” pendant la période de reproduction des oiseaux a également été très choquant.  Plus choquant encore, l’enregistrement très récent d’un nid actif d’aigle de Bonelli sur un itinéraire d’escalade touristique, une espèce protégée par la législation grecque, européenne et internationale, a suscité des plaintes auprès des autorités compétentes. Contrairement à ce qui précède, la société multinationale d’intérêts français s’est appuyée sur les assurances des autorités locales compétentes quant au choix de la destination Manikia, “profondément enracinée dans la communauté locale des grimpeurs et grimpeuses”.

  Il existe de nombreuses autres pratiques qui soulèvent des questions légitimes et qu’il n’est pas possible d’aborder actuellement.  Mais nous promettons de revenir sur tous ces points en temps voulu.

 

Cordialement,

le conseil d’administrationChalkida, 11 Mai 2022

THEMA: Klettergarten “MANIKIA”

 

Liebe Freunde,

 

  Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, (H.M.C. von Chalkis) der lokale Bergsportverein von Chalkida ist der anerkannte, offizielle Verein für Kletter- und Bergsportaktivitäten auf der Insel Euböa in Griechenland. Dieser Verein ist Hüter der Grundsätze und Prinzipien der Tiroler Deklaration seitens UIAA sowie der griechischen Regeln der Kletter-Ethik und distanziert sich bewusst von den Praktiken, die seit Beginn der touristischen Erschließung des Klettergebietes „Manikia“ in Euböa verfolgt werden.

  Die Gründe für die Distanzierung bezogen sich zunächst auf die Verletzung oder Umgehung der oben genannten griechischen und internationalen Ethik- und Verhaltensregeln. Genauer gesagt, seit den ersten Tagen der Erschließung wurden Haken bestehender Routen entfernt, geändert und/oder hinzugefügt, sowie eine der Routen unrechtmäßig von „Kotsyfaki“ in „Dragonera“ umbenannt. Dies wurde festgestellt und ein Beschwerdebrief von Dionysis Stravogenis, einem griechischen Bergführer und Mitglied des Hellenic Mountaineers Club of Athens, ging an Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας (H.M.C. von Chalkis) am 1. April 2019. Die prompte Reaktion der oben genannten zwei (2) Vereine mit Unterschtützung der Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing war der Versuch einer Anhörung zu diesen Themen, mit Vertretern der Gemeinde Kymi – Aliveri sowie von anderen betroffenen Institutionen wie z.B. das Forstamt – leider ohne Ergebnis.

  In den folgenden Jahren wurden innovative Praktiken umgesetzt, wie die Gründung des Vereines „Manikia-Projekt“ durch gewöhnliche Bürger der Region, die gesetzliche Verantwortlichkeiten übernahmen, die nur ein Bergsteigerclub haben konnte, um von griechischer Seite aus legitim beaufsichtigt zu werden. Darüber hinaus sahen wir die Beteiligung eines französischen Kletterers und eines griechischen Journalisten als Vertreter der Kommunikation, die Finanzierung von Zehntausenden von Euro ohne festgelegtes Ende der finanziellen Leistungen unter dem wachsamen Auge des Bürgermeisters von Kymi – Aliveri. Gleichzeitig setzte sich die anarchische, unkontrollierte Entwicklung touristischer Kletterrouten durch verschiedene französische Kletterer fort, unterstützt von hochkarätigen griechische Kletterern.Bei der Entwicklung der Kletterrouten fehlte es an Aufsicht und erforderlicher Kontrolle der Umsetzung von Umweltpraktiken.

  Die heute veröffentlichte Beteiligung von TERNA ENERGY als wichtiger Sponsor des gesamten Projekts von Anfang an sowie die Klarstellung, dass das oben genannte Geld direkt an die beteiligten Franzosen und Griechen ging, sorgte für großes Aufsehen und Frustration in der griechischen Klettergemeinde. In den letzten zwei (2) Jahren hat H.M.C. von Chalkis auf allen Ebenen gekämpft, um die natürliche Umwelt intakt zu halten und versucht die biologische Vielfalt innerhalb des Natura 2000-Netzwerks zu bewahren. Ebenso wurde versucht, die kontinuierlich ausbreitenden unzähligen Windenergieprojekten sowie die der kleinen Wasserkraftwerken abzulehnen. Sogar die Gemeinde Kymi – Aliveri soll ein Gegner von Windparks sein, wo sie auf wundersame Weise ein Unternehmen als wichtigen Sponsor beanspruchte, das heute die Installation von Windkraftanlagen direkt über den touristischen Kletterrouten von Manikia fordert, die es selbst sponsert.

  Auch die Entscheidung, den Petzl RocTrip während der Brutzeit geschützter, gefährdeter Vögel durchzuführen, hinterließ einen schlechten Eindruck. Noch beeindruckender ist die jüngste Aufzeichnung einer aktiven Brut des Habichtsadlers im Bereich einer der neueren Kletterroute in Manikia, einer Art, die durch griechisches, europäisches und internationales Recht geschützt ist und deren unzureichender Schutz Beschwerden bei den zuständigen Behörden nach sich zieht. Im Gegensatz dazu stützte sich das multinationale Unternehmen französischer Interessen bei der Wahl des Reiseziels Manikia auf die Zusicherungen der örtlichen Behörden, dass es „tief in der lokalen Klettergemeinschaft verwurzelt“ sei.

  Es gibt viele weitere Praktiken, die Fragen aufwerfen, die derzeit nicht erweitert werden müssen. Aber wir versprechen, auf all das zeitnah zurückzukommen.

 

Respektvoll,

Der Vorstand des Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας