Καταστατικό Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας

Η Ιστορία του Συλλόγου
14/12/2011
Συντήρηση του αγάλματος του θεού στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η περιοχή του Αρτεμίσιου κατά την αρχαιότητα ΙΙ
14/12/2011
Η Ιστορία του Συλλόγου
14/12/2011
Συντήρηση του αγάλματος του θεού στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η περιοχή του Αρτεμίσιου κατά την αρχαιότητα ΙΙ
14/12/2011

&nbsp

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ.


Άρθρον 1

Το ιδρυθέν το έτος 1937 εις Χαλκίδα και λειτουργούν έως σήμερον σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Χαλκίδος» και έχει μετονομασθεί ήδη εις «Ελληνικόν Ορειβατικόν Σύλλογον Χαλκίδος» αναφέρεται δε κατωτέρω συντομογραφικά ως «ο Σύλλογος», στον οποίο ανήκουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία κινητά ή ακίνητα του μετονομασθέντος σωματείου.

Ο Σύλλογος, που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, είναι σωματείο – μέλος και ανήκει εις την εδρεύουσα εις Αθήνας ομοσπονδιακή οργάνωση υπό την επωνυμία Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε. Ο. Σ.) μετονομασθείσα ήδη εις «Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), αποκαλούμενη περαιτέρω εις το παρόν «η Ομοσπονδία».


Άρθρον 2

Έδρα του Συλλόγου είναι η Χαλκίδα.


Άρθρον 3

Στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών της ορειβασίας, (αναβάσεις, αναρριχήσεις, σπηλαιολογία κλπ) της Χιονοδρομίας και γενικότερα των χειμερινών αθλημάτων, η φροντίδα της αναπτύξεως αυτών εις την περιοχή του, η προστασία του ελληνικού ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν. Καθώς επίσης η ανάπτυξη του Ορεινού Χειμερινού Τουρισμού.

Ο Σύλλογος έχει περιοριστικώς και μόνον τους σκοπούς οι οποίοι αναγράφονται στο παρόν Καταστατικό, αποκλειομένης πάσης παρεκκλίσεως από αυτούς, χωρίς προηγούμενης έγκυρης τροποποίησης του παρόντος.


Άρθρον 4

1. Για την επιτυχία και την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται Γυμναστήρια, καταφύγια καθώς και κάθε είδους ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις, διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τμημάτων:

α) ορειβασίας

β) χιονοδρομίας

γ) αναρρίχησης

δ) ποδηλασίας

ε) καγιάκ

στ) στίβου

ζ) αθλοπαιδιών (καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση)

η) επιτραπέζιο αντισφαιρίσεως

θ) τένις

ι) άρσεως βαρών

κ) σκοποβολής

κα) ενόργανης γυμναστικής – ρυθμικής

κβ) σκάκι

Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την ίδια απόφαση ιδρύεται αξίωμα εφόρου του ιδρυόμενου αγωνιστικού τμήματος, το οποίο καταλαμβάνει ο τιμώμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κατάργηση λειτουργούντος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

2. α) οργανώνει με την επιμέλεια και την φροντίδα του αρμοδίου τεχνικού του οργάνου αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.

β) οργανώνει, με την επιμέλεια και την φροντίδα της αρμοδίας Τεχνικής Επιτροπής του, αγώνες χιονοδρομίας και συμμετέχει σε οργανωμένους από άλλα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, ή και από αυτήν κάθε είδους αγώνες και δημιουργεί κέντρα και σχολές για την βελτίωση της τεχνικής των μελών του στην Ορειβασία και τα χειμερινά αθλήματα και για την κατάρτιση των τεχνικών στελεχών τους.

γ) δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις, (καταφύγια, περίπτερα, αναβατήρες κλπ) εξυπηρετούσες τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία τους.

δ) ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράσταση και την βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργανώσεως του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση, από δημόσιες αρχές και ιδιώτες, έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφ’ όσον δεν θίγουν τον ορεινό χώρο και το περιβάλλον γενικότερα.

ε) εκδίδει περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα, εξυπηρετούντα τους σκοπούς του.

στ) συμβάλλει με κάθε τρόπο στην γνωριμία του ελληνικού ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό, με την μελέτη και περιγραφή των μορφών του της χλωρίδας και της πανίδας του.

ζ) μεριμνά για την μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του.

η) διοργανώνει, συγκροτεί και διατηρεί ομάδα ορεινών διασώσεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄: ΜΕΛΗ


Άρθρον 5

Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και επιδίδονται στην ορειβασία και τα καλλιεργούμενα από αυτόν χειμερινά αθλήματα. Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται με αίτησή τους όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός είναι ο αγώνας, που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.


Άρθρον 6

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις α) Επίτιμα, β) Τακτικά.


Άρθρον 7

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, από Γενική Συνέλευσή του, με απόφαση λαμβανομένη κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκομένων από τον Σύλλογο σκοπών, ή την γενικότερη προαγωγή της Ορειβασίας και των ορεινών αθλημάτων.


Άρθρον 8

Δεν μπορεί να είναι μέλος Σωματείου:

Α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

Β) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί από την ΕΦΙΠ και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Ε) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές ποδοσφαίρου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σωματείου ή οργάνου του που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο.

Ζ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.

Η) Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής Αθλητικής Ένωσης, ούτε να είναι αντιπρόσωποί της. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες.


Άρθρον 9

Τα τακτικά μέλη του Τμήματος Χαλκίδος του Ε.Ο.Σ. τα οποία έχουν την ιδιότητα αυτήν ως την ημέρα εγκρίσεως του Καταστατικού αυτού από την κατά Νόμο τακτική Γενική Συνέλευσή του, καθίστανται αυτοδικαίως τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Τα μέλη του σωματείου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι Συλλόγου Ταμιακές τους υποχρεώσεις.


Άρθρον 10

Αθλούμενα μέλη είναι: τα κατέχοντα ειδικό δελτίο αθλητού και συμμετέχοντα στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου και των αντιστοίχων Ομοσπονδιών, τα οποία δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καθώς και στα όργανα, που εκλέγουν αυτά.


Άρθρον 11

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για τον επόμενο της συγκλήσεως χρόνος. Η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Τα εγγραφόμενα μέλη καταβάλουν επίσης, πριν από εγγραφή τους δικαίωμα εγγραφής, το οποίον δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο του 1/3 της κατά το έτος εγγραφής της ετήσιας συνδρομής. Με την ίδια απόφασή της και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Γενική Συνέλευση δύναται να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων, ή άλλων κατηγοριών προσώπων, που δεν πέρασαν το 25ον έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και προκειμένου περί συζύγων μελών όλων των κατηγοριών.


Άρθρον 12

Τα μέλη του Τμήματος όλων των κατηγοριών οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς εις τις δραστηριότητές του, να δέχονται και εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή και εργασία που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. εφ’ όσον αυτές είναι σύμφωνες προς τους σκοπούς του Συλλόγου, να καταβάλουν τακτικά τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν των γενικών συνελεύσεων, εφ’ όσον δικαιούνται να συμμορφούνται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις των Κανονισμών των αθλημάτων και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα σ’ όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις ως και τα τυχόν παράπονά τους, προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.


Άρθρον 13

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο αφού υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση από αυτόν τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του σωματειακού έτους, από το τέλος του οποίου και ισχύει, και έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους. Το σωματειακό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.


Άρθρον 14

Βιβλία

Το σωματείο διατηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώο Μελών

β) Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – εξόδων

ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία, πριν τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.


Άρθρο 15

Παύουν να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου:

α) Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους του προηγουμένου σωματειακού έτους και δεν την κατέβαλαν έως την 31ην Μαρτίου του επομένου έτους. Διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται αφού τους υπενθυμιστεί εγγράφως οι διατάξεις του άρθρου αυτού περάσει δε άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την έγγραφη αυτή ειδοποίηση. Για μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη, δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίησης. Με απόφαση του Δ.Σ. επανεγγράφονται αφού καταβάλλουν τα οφειλόμενα.

β) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως.

γ) Όσοι διαγραφούν ύστερα από σχετική απόφαση των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται εις τα άρθρα 29 και 30.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.


Άρθρον 16

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών, β) Το εκλεγόμενο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρον 17

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακώς τακτικά μέλη του συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλλει την συνδρομή του προηγούμενου έτους της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Φεβρουάριο, έκτακτη δε όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους, που θα ορίζει και τα θέματα της Συνελεύσεως, τουλάχιστον το ¼ των τακτικών μελών, που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ταχυδρομικώς εις τα μέλη, είτε με σχετικό δημοσίευμα σε μία τοπική εφημερίδα, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, της οποίας προεδρεύει εκλεγόμενο με φανερή ή μυστική ψηφοφορία τακτικό μέλος και στην οποία μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ή γνώμης και τα επίτιμα, ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία ή η Συνέλευση, που άρχισε, διακοπεί για έλλειψη απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο, οπότε και θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών, αποφασίζει εγκύρως για τα μη συζητηθέντα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Τα μέλη ψηφίζουν μόνο αυτοπροσώπως.


Άρθρον 18

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου διαχειριστικού έτους, ο οποίος και συνοδεύεται από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους, κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε τρία χρόνια από τριμελή εφορευτική επιτροπή εκλεγμένη με φανερή ψηφοφορία. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα, που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση, είναι άκυρες.


Άρθρον 19

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του συλλόγου, που υπέβαλαν έγκυρα και νομότυπα στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου υποψηφιότητα τρεις (3) μέρες πριν από τις Αρχαιρεσίες, εννέα (9) Συμβούλους, οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται σε μία ψηφοφορία (κάθε τρία χρόνια) και εκλέγονται κατά σειρά της επιτυχίας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εις την πρώτη συνεδρία του, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση, εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Εφόρους Χιονοδρομίας, Ορειβασίας, Εγκαταστάσεων και Υλικών, μαζί με τους υπόλοιπους εκλεγέντες ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις αυτών. Μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί Σύμβουλοι με την ίδια περίοδο θητείας, οι οποίοι και καλούνται με τη σειρά επιτυχίας τους, να αναπληρώσουν τακτικούς, σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παραιτηθεί ή αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικό ή αναπληρωματικό, αντικαθίσταται αυτό από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους, μη υπαρχόντων δε επιτυχόντων, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, νέος αριθμός αναλόγως με τον αριθμό των αναγκαιούντων. Όταν οι εκλεγέντες Σύμβουλοι ισοψηφούν, γίνεται μεταξύ τους κλήρωση, προκειμένου να καταλάβουν θέση εις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια θητείας του μεταβολή της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.


Άρθρον 20

Για τις υπηρεσίες τους αυτές προς τον Σύλλογο, τα μέλη των οργάνων του δεν δικαιούνται αντιμισθίας. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής κα διατροφής.


Άρθρον 21

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίες τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) τουλάχιστον από όλα τα μέλη τους. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) μέλη του, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στην συνεδρία μελών. Σε περίπτωση ισοψηφία νικά ή ψήφος του Προέδρου.


Άρθρον 22

Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσαρες (4) κατά σειρά συνεδρίες του, είναι δυνατόν, ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν πως παρατήθηκαν και να αντικατασταθούν ως Σύμβουλοι – μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση – από τους κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικούς.


Άρθρον 23

Ο Πρόεδρος καθορίζει την Ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα, σε περίπτωση δε κωλύματος αναπληρώνεται από έναν αντιπρόεδρο και τούτου καλουμένου από ένα σύμβουλο οριζόμενο από το Δ.Σ. Μαζί με τον Γεν. Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, διοικητική, δικαστική ή άλλη, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή Νομικού προσώπου. Έχει την γενική εποπτεία των γραφείων, εντευκτηρίων και εγκαταστάσεων και γενικά τον έλεγχο της δραστηριότητος του Συλλόγου και των μελών.


Άρθρον 24

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα του Συλλόγου εκτός από τα διαχειριστικά. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των γραφείων και εντευκτηρίων, συντονίζει τις εργασίες των συμβούλων, προσυπογράφει δε από κοινού με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά του Δ.Σ. όλα τα έγγραφα και εντάλματα.


Άρθρο 25

Ο Ταμίας τηρεί τα από τον Νόμο προβλεπόμενα βιβλία ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε κοινούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε μία εμπορική τράπεζα κάθε ποσόν το οποίον υπερβαίνει τις δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Το ποσόν αυτό είναι δυνατόν ν’ αυξομειούται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Από την Τράπεζα δύναται ο Ταμίας ν’ αποσύρει την περιουσία του Συλλόγου, συνολικώς ή μερικώς, ύστερα από γενική ειδική απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Εάν ο Ταμίας απουσιάζει, ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ., το οποίον ορίζεται από αυτόν τον ίδιον και με την προσωπική του ευθύνη.


Άρθρο 26

Ο Έφορος εκδηλώσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων του Συλλόγου, εκτός από αυτές, που έχουν καθαρά αγωνιστική μορφή και εποπτεύει εις την καλή εκτέλεσή τους. Ο Έφορος υλικού έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου (υλικού κλπ.) και φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Συλλόγου βοηθούμενος από Επιτροπή, διοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απών ή κωλυόμενος είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από άλλον σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 27

Το Δ.Σ. δικαιούται να ορίσει ένα ή περισσότερους ειδικούς Εφόρους από τα τακτικά μέλη ή να καταρτίζει επιτροπές, ή ομάδες εργασίας, στις οποίες ν’ αναθέτει την φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς του Συλλόγου, ή την ιδιαίτερη κατά κατηγορίας ενδιαφερόντων των μελών καλλιέργειά τους.


Άρθρο 28

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει Κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου (Επιτροπών, Ομάδων κλπ), οι οποίοι και εφαρμόζονται μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών.


Άρθρον 29

Μαζί με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ μελών τα οποία είναι ιδρυτικά, ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετία ως τακτικά μέλη, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίον αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων πάντων των μελών αποφαίνεται δεν με πλειοψηφία.


Άρθρον 30

Ύστερα από προηγούμενη πάντοτε εισήγηση του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικάς ποινάς, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος Καταστατικού, ή συμπεριφορά μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου, ή για πράξεις επιβλαβείς εις αυτόν και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή.

Οι ανωτέρω αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο Πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον Πρόεδρό του κοινοποιούνται δε εις το Δ.Σ., το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι δε α) ποινή παρατηρήσεως, β) επιπλήξεως, γ) προσωρινού αποκλεισμού συμμετοχής εις τις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή παρουσίας εις τα Εντευκτήρια ή χρήσεως των εγκαταστάσεων, και τέλος δ) ποινή διαγραφής.


Άρθρον 31

Κάθε (3) τρία χρόνια στην τακτική Γεν. Συνέλευση, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, από τακτικά μέλη, που η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια και η οποία αποστολή έχει την υποβολή, εις τις επόμενες της εκλογής της τακτικές ετήσιες Γεν. Συνελεύσεις, εκθέσεως για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και την διαχείριση του Δ.Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄: ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Άρθρον 32

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι αναφερόμενοι εις το άρθρον 11 και προερχόμενοι από συνδρομές των μελών και δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης και από προσφερόμενα από μέλη ποσά.

β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

γ) Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.

δ) Έσοδα από εορτές και οργανούμενες εκδηλώσεις.

ε) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και

στ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές, φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο Νόμος.

ζ) Επίσης δίδεται η δυνατότητα με το νέο νόμο υπογραφής συμβάσεων χορηγίας και συνεπώς αυξήσεως των πόρων του σωματείου.


Άρθρον 33

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους εις το παρόν Καταστατικόν.


Άρθρον 34

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο αναμίξεως του εις κερδοσκοπική επιχείρηση.


Άρθρον 35

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγμένη από την Γεν. Συνέλευση Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως το Καταστατικό ορίζει, αφορά δε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός κάθε σωματειακού έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Άρθρον 36

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρία και αφού καταρτισθεί σε σώμα, το Δ.Σ. στην συγκρότηση των επιτροπών εκείνων τις οποίες κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων από το Δ.Σ. Επιτροπών, καθορίζονται εις τις αποφάσεις της συγκροτήσεώς τους, πλην των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων κλπ., της ΤΕΧ και της Επιτροπής Ορειβατικής Αναρριχητικής Δραστηριότητας (Ε.Ο.Α.Δ.) περί των οποίων ισχύουν και όσα εις το παρόν Καταστατικό αναγράφονται. Η θητεία όλων των Επιτροπών λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κάθε μία δε κρατεί, σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά των συνεδριάσεών της και αρχείο. Καμία Επιτροπή περιλαμβανομένων και των Τ.Ε.Χ. και Ε.Ο.Α.Δ. δεν δικαιούται ν’ αλληλογραφεί με αρχές, εκτός του Συλλόγου.


Άρθρον 37

Τον Ιανουάριο κάθε έτους συγκαλείται Σύσκεψη των επιδιδομένων εις την χιονοδρομία τακτικών μελών του Συλλόγου και των μελών τα οποία κέκτηνται ειδικές γνώσεις περί την χιονοδρομία.

Η σύσκεψη αυτή εκλέγει πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας (Τ.Ε.Χ.) η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από τις εκλογές της και εντός οκτώ (8) ημερών συγκροτείται εις Σώμα για εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Διαχειριστού.


Άρθρον 38

Κύριο καθήκον της Τ.Ε.Χ. είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων, η παρακολούθηση της χιονοδρομικής δράσεως των επιδιδομένων σε αυτήν ασκουμένων μελών, ο καταρτισμός του αθλητικού προγράμματος του Συλλόγου και η παρακολούθηση της εκτελέσεώς του, η προετοιμασία (προπόνηση, άσκηση κλπ) των αθλητών, η επιλογή του ή των προπονητών του Συλλόγου και παρακολούθηση του έργου των και γενικά η κατατόπιση του Δ.Σ. επί των πάσης φύσεως τεχνικών ζητημάτων της χιονοδρομίας, ως και η προς αυτό εισήγηση για προμήθεια του αναγκαίου αθλητικού υλικού, βάσει των εκάστοτε υφισταμένων, εκ κρατικών ή άλλων πόρων, κονδυλίων ως το άρθρον 39.


Άρθρον 39

Τα τιθέμενα εις την διάθεση του Συλλόγου, για τους σκοπούς της αγωνιστικής χιονοδρομίας, οικονομικά μέσα, όπως κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις, δωρεές, ειδικά κονδύλια εκ του προϋπολογισμού του κλπ διατίθενται μόνο για τους σκοπούς αυτούς, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως – αποφάσεως της Τ.Ε.Χ. η οποία είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.


Άρθρον 40

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Έφορος του Δ.Σ. δικαιούται να παρίστανται εις τις συνεδρίες της Τ.Ε.Χ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της εκφράζοντες γνώμη.


Άρθρον 41

Η Τ.Ε.Χ. δικαιούται να επιβάλλει είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής εισηγήσεως αρχόντων αγώνων τις κατωτέρω ποινές, για αθλητικά παραπτώματα, τόσο στα τακτικά μέλη όσο και στους αθλητές του σωματείου, ανεξαρτήτως τυχόν αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση προς την Ε.Ο.Ο.Α.

γ) Προσωρινό αποκλεισμό από κάθε αγώνα, μέχρι ενός έτους.

δ) Αποκλεισμό από συμμετοχή στην ομάδα του Συλλόγου.

ε) Πρόταση προς το Δ.Σ. όπως παραπέμψει στην Ε.Φ.Ι. αθλητή, προς την άρση της Φιλάθλου Ιδιότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για παράβασή τους.


Άρθρον 42

Αθλητικά παραπτώματα (εκτός από εκείνα τα οποία θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα και τα οποία παραγράφονται με την πάροδο διετίας) παραγράφονται ένα έτος μετά την τέλεσή τους, και οι ποινές αρχίζουν από την απαγγελία της αποφάσεως.


Άρθρον 43

Μόλις συγκροτηθεί το Δ.Σ. σε σώμα καταρτίζει 4μελή Επιτροπή Ορειβατικής Αναρριχητικής Δραστηριότητας (Ε.Ο.Α.Δ.) της οποίας καθήκον είναι η επιμέλεια της ορειβατικής δραστηριότητας του Συλλόγου. Η Ε.Ο.Α.Δ. κατά την πρώτη συνεδρία μετά τον διορισμό της συγκροτείται σε σώμα, εκλέγουσα μεταξύ των μελών της, πρόεδρο και γραμματέα – επιμελητή. Ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Έφορος του Δ.Σ. δικαιούνται να παρίστανται και παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ε.Ο.Α.Δ. και να εφαρμόζουν γνώμη κατά τις συζητήσεις.


Άρθρον 44

Αποφάσεις της Ε.Ο.Α.Δ. σε καθαρά τεχνικής φύσεως θέματα (οργάνωσης σχολών και κέντρου εκπαιδεύσεως, συγκροτήσεως ομάδων αποστολών κλπ) είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρον 45

Ο Σύλλογος είναι αθλητικό Σωματείο έχει τη φίλαθλο ιδιότητα και δεν μπορεί να γίνει μέλος άλλης Ομοσπονδιακής οργανώσεως, εκτός από την Ε.Ο.Ο.Α. ούτε να συνενωθεί με άλλο σωματείο. Σε περίπτωση διαλύσεώς του η περιουσία του περιέρχεται στην Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού.


Άρθρον 46

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, ή η διάλυση του Συλλόγου, αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.


Άρθρον 47

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία φέρει στην μεν εξωτερική της περιφέρεια τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ» στο δε εσωτερικό τα αρχικά Ε.Ο.Σ. μετά παραστάσεως αετού φέροντος εις τους πόδας ορειβατική σκαπάνη ιπταμένου άνωθεν κορυφής και το έτος 1937 ιδρύσεως της τμήματος Χαλκίδος. Αυτός ο συνδυασμός θα αποτελέσει και το σήμα του Συλλόγου με τα ίδια αρχικά.


Άρθρον 48 (τελευταίο)

Το καταστατικό αποτελούμενο από 48 άρθρα αναγνώσθηκε στην Γενική Συνέλευση των μελών της 22ας-2-2010 και θέλει ισχύσει από της εγκρίσεώς του από το Πρωτοδικείο Χαλκίδος και της εγγραφής αυτού στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδος. Αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε το παρόν από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της 22ας Φεβρουαρίου 2010.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *